Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn de hierna volgende algemene verhuurvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing.  Dit op alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met Party Professionals bv en op alle diensten die door Party Professionals bv, Leuvensebaan 85, 3220 Holsbeek, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0880.846.112  (hierna genoemd “Party Professionals”), worden geleverd. Door (een) overeenkomst(en) met Party Professionals aan te gaan, aanvaardt de huurder (hierna genoemd “Klant”) integraal en onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden, die zich ook op de website bevinden of steeds verkrijgbaar zijn op eenvoudige vraag, bevestigt hij deze te hebben gelezen en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

2. Offertes

Alle offertes opgemaakt door Party Professionals zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van onder meer fouten en (prijs) wijzigingen.

3. Beschikbaarheid

Alle offertes worden opgemaakt onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen. Eerder tot stand gekomen overeenkomsten gaan wat betreft de beschikbaarheid van materialen steeds voor op later aanvaardde offertes.   Indien er bepaalde materialen niet beschikbaar zijn, geeft dit de klant op zich niet het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, ongeacht de tijd die er nodig zou zijn tot wanneer de materialen wel opnieuw beschikbaar zijn.  De overeenkomst kan om deze reden wel steeds in onderling overleg ontbonden worden.

4. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst, en dit geldt zowel voor een mondelinge als voor een schriftelijk vastgelegde overeenkomst, kan tot stand komen door een loutere bevestiging per e-mail.  Deze bevestiging is bindend, een ondertekening van de bestelbon is niet noodzakelijk.

5. Eigendom en eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van Party Professionals.

In ieder geval zullen de geleverde goederen de exclusieve eigendom van Party Professionals  blijven en verbindt de Klant zich ertoe om deze niet te verkopen, noch over te dragen, onder te verhuren, uit te lenen, in pand te geven of te bezwaren met eender welk ander zakelijk recht. De Klant zal Party Professionals onmiddellijk schriftelijk en telefonisch verwittigen ingeval dat:  – materialen die de Klant bij zich heeft, volledig of gedeeltelijk zijn gestolen, beschadigd, opgeëist of betrokken bij een schadegeval dat lichamelijke of materiële schade tot gevolg heeft;

– een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. goederen die de Klant onder zich heeft. In dit geval zal de Klant de instrumenterende gerechtsdeurwaarder en de beslag leggende partij kennis geven van het feit dat hij niet de eigenaar is van deze goederen.

6. Toegankelijkheid van het terrein

De bouwlocatie dient bereikbaar en berijdbaar te zijn met heftrucks (leeg gewicht 2500 kg).  Rondom de locatie waar de tent(en) of andere constructie(s) moet gebouwd worden, dient voldoende ruimte te zijn om de tent(en) of andere constructie(s) te kunnen opbouwen (minimum 4 meter rondom rond).

De Klant staat in voor het plaatsen van stalen rijplaten indien het terrein niet toegankelijk is omwille van de ondergrond.

Party Professionals kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventueel ontstane schade aan de ondergrond, noch voor schade die voortvloeit uit het vrijmaken van de bouwlocatie door de Klant.

7. Op- en afbouw

Op- en afbouw van de tenten en constructies gebeurt in onderling overleg.  De op- en afbouwtijden op de bestelbonnen zijn indicatief.  Het niet naleven van de op- en afbouwtijdstippen vormt nooit een reden  tot het eisen van een schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

Minstens 1 volwassen vertegenwoordiger van de Klant moet aanwezig zijn bij de op- en afbouwwerken, en dit minstens bij aanvang en beëindiging van deze op- en afbouwwerkzaamheden.   Indien dit niet het geval is, of de Klant niet aantonen aan deze verplichting te zijn tegemoetgekomen, kan Party Professionals nooit enige aansprakelijkheid oplopen voor eventuele schade.

Indien er voor de op- en afbouw van tenten en constructies met specifieke elementen rekening dient te worden gehouden, is het aan de Klant om dit voorafgaandelijk aan de contractsluiting mee te delen aan Party Professionals, zodat hiermee ook rekening kan worden gehouden bij het opmaken van de offerte.

8. Wachturen bij op- en afbouw

Indien niet onmiddellijk kan gestart worden met op- of afbouw van de tentaccommodaties op het vooraf overeengekomen tijdstip omwille van een reden te wijten aan de Klant, zullen wachturen doorgerekend worden.  Deze bedragen 35,00 Euro per uur, dit per medewerker van of voor Party Professionals die op het moment van op- of afbouw op de werf aanwezig is.

9. Toeslag avond, nacht, weekend of wettelijke feestdagen

Op- of afbouwen die op vraag van de klant dienen plaats te vinden tijdens de avond, nacht of het weekend of een wettelijke feestdag, kunnen onderhevig zijn aan een toeslag.  Deze wordt vooraf schriftelijk gecommuniceerd.

10. Verankering

In geval van niet-verharde ondergrond worden de tenten verankerd met stalen slagpennen met een lengte van 1 meter.  Een plan van de ondergrondse leidingen of constructies dient overhandigd te worden aan Party Professionals voor de start van de bouwwerken.  Party Professionals is in geen geval aansprakelijk voor eventueel ontstane schade aan ondergrondse leidingen of constructies.

Indien verankering door middel van slagpennen niet mogelijk is, worden er tegen meerprijs betongewichten voorzien.

Eens de tent(en) en/of andere constructie(s) geplaatst en verankerd zijn, mogen deze in geen enkel geval door de Klant verplaatst worden. Bij verplaatsing van de tenten of constructies buiten Party Professionals om, is de Klant uitsluitend aansprakelijk voor alle schade die hierdoor zou ontstaan, en vervallen al haar rechten opzichtens Party Professionals, o.m. voor het indienen van een klacht, het verhalen van schade op Party Professionals of het eisen van een schadevergoeding van Party Professionals.

11. Ophangbelasting

De ophangbelasting per tentstructuur is verschillend.  Het is niet toegestaan te takelen in de tenten alvorens de maximale ophangbelasting gekend is.  Een document met de maximale ophangbelasting wordt op eenvoudige vraag toegestuurd.  De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor schade ontstaan aan de tentstructuur, andere goederen of personen na het ophangen van materiaal aan de tentstructuur.  Voor het ophangen van materialen dienen gecertifieerde beugels/tentklammen gebruikt te worden.

De Klant staat in voor de keuring van de opgehangen materialen aan de constructie. Het bewijs hiervan dient steeds voorgelegd te worden aan Party Professionals.

12. Algemeen gebruik

De Klant zal met tenten, constructies en andere geleverde materialen van Party Professionals steeds omgaan als een goede huisvader.

13. Bevuiling en het aanbrengen van materialen en substanties

Het is ten strengste verboden om stickers, tape, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven, verf en/of andere materialen en substanties aan te brengen op de tentzeilen en andere goederen dewelke eigendom zijn van Party Professionals.

Alle kosten voor het reinigen van tentzeilen zullen steeds integraal worden doorgerekend aan de Klant, met een minimum van 125,00 Euro.

14. Zagen, boren en vijzen

Het zagen, boren of vijzen in vloeren en profielen zijwanden is niet toegelaten, tenzij na schriftelijke toestemming van Party Professionals.

De Klant is, zelfs na het eventueel verlenen van toestemming door Party Professionals, steeds aansprakelijk voor schade aan derden omwille van de wijzigingen in vloeren en profielen zijwanden die zij aanbrengt.

15. Aansprakelijkheid en afstand van verhaal

De Klant is aansprakelijk voor alle ontstane schade aan én door het gehuurde object gedurende de hele periode van verhuring, alsook voor diefstal, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van het materiaal door welke oorzaak dan ook, zelfs in geval van overmacht, o.m. ingeval van storm of andere natuurelementen.

Party Professionals kan nooit aansprakelijk zijn voor schade aan derden door gehuurde objecten die haar eigendom zijn, veroorzaakt tijdens de periode van verhuring aan de Klant.

De Klant is gehouden alle schade aan tenten, constructies en materialen te vergoeden aan Party Professionals tegen nieuwwaarde, onder voorbehoud van de verplichte clausule “afstand van verhaal” zoals hieronder omschreven.

De Klant is gehouden alle materialen die door Party Professionals worden geleverd, te controleren bij levering, en ingeval er zogenaamd sprake zou zijn van eventuele fouten in of aan deze materialen, dient de Klant dit op dat ogenblik te melden aan Party Professionals. Party Professionals biedt een verplichte clausule “afstand van verhaal aan” tegen volgende voorwaarden:

A: Plaatsing van materiaal op openbare plaatsen:

Na oplevering van de tenten aangeleverd door Party Professionals doet Party Professionals afstand van verhaal ten opzichte van de huurder voor wat betreft brand en aanverwante gevaren (inclusief storm, exclusief diefstal)   Dit zonder verhaalsrecht ten aanzien van de Klant/gebruiker/huurder.  Er blijft een vrijstelling ten laste van de Klant/gebruiker/huurder van 500,00 Euro per schadegeval.  In dit verband wijzen we specifiek op:

  • het verbod om in de tenten en/of constructies activiteiten uit te oefenen of goederen te gebruiken die de brandveiligheid in gedrang kunnen brengen, waaronder o.m. wordt verstaan: frituren, barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven, vuurschalen en kampvuren. Het gebruik van verwarmingselementen is toegestaan, op voorwaarde dat deze op voldoende veilige afstand verwijderd staan van de tentzeilen en andere materialen die toebehoren aan Party Professionals.
  • het feit dat diefstal en de schade toegebracht door vandalisme enkel wordt gedekt wanneer de tenten zich op een afgesloten domein bevinden of wanneer er aanwezigheid is van een erkende beveiligingsfirma tussen 22u en 6u.

In geval van sneeuwdruk of ijsvorming is het de verantwoordelijkheid van de huurder om het dakoppervlak sneeuw- en ijsvrij te maken (manueel of door middel van verwarming).

Elk schadegeval dat zich voordoet tussen oplevering en afbouw dient onmiddellijk telefonisch én schriftelijk gemeld te worden aan Party Professionals.

B: Plaatsing van materiaal op niet-openbare plaatsen (privé domein)

Na oplevering van de tenten aangeleverd door Party Professionals doet Party Professionals afstand van verhaal ten opzichte van de huurder voor wat betreft brand en aanverwante gevaren (inclusief storm, exclusief diefstal).  Dit zonder verhaalsrecht ten aanzien van de Klant/gebruiker/huurder. Er blijft een vrijstelling ten laste van de Klant/gebruiker/huurder van 500,00 Euro per schadegeval. In dit verband wordt nogmaals gewezen op het verbod om in de tenten en/of constructies activiteiten uit te oefenen of goederen te gebruiken die de brandveiligheid in het gedrang kunnen brengen, waaronder o.m. wordt verstaan: frituren, barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels, vuurkorven, vuurschalen en kampvuren.

In geval van sneeuwdruk of ijsvorming is het de verantwoordelijkheid van de huurder om het dakoppervlak sneeuw- en ijsvrij te maken (manueel of door middel van verwarming).

Elk schadegeval dat zich voordoet tussen oplevering en afbouw dient onmiddellijk telefonisch én schriftelijk gemeld te worden aan Party Professionals.

16. Veiligheid

Alle zeildoeken van Party Professionals bestaan uit brandvertragend PVC doek.  De structuren voldoen aan de Europese EN 13782 normering.  Certificaten en bouwboeken zijn verkrijgbaar op aanvraag.

De Klant zal het nodige doen om tijdens het gebruik van de opgezette tenten en/of constructies de veiligheid van alle personen en goederen in en rondom de tenten en/of constructies naar best vermogen te waarborgen.

17. Keuring

Party Professionals kan zorgen voor een keuring van de tentstructuur.  Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsorganisme.  De kosten voor deze keuring worden integraal doorgerekend aan de Klant.

18. Sneeuwlast

Bij sneeuwval is het de verantwoordelijkheid van de klant om de tent ten allen tijde sneeuwvrij te houden.  De tent dient hiervoor voldoende verwarmd te worden om het dak van de tent sneeuwvrij te houden.

Bij het verwarmen van de tent dient de brandveiligheid ten alle tijden gerespecteerd te worden. De Klant verbindt zich er toe alleen gekeurde en goedwerkende verwarmingselementen te gebruiken en deze op voldoende veilige afstand te plaatsen van de tentzeilen en andere materialen die toebehoren aan Party Professionals.

19. Afsluiten van de tent

Bij het verlaten van de tent en bij wind, dient de tent steeds volledig afgesloten te worden.

20. Klachten

Klachten betreffende de geleverde materialen of diensten dienen binnen één dag na de oplevering per e-mail of aangetekend schrijven aan Party Professionals ter kennis te worden gebracht.

Klachten betreffende de factuur dienen binnen de 5 werkdagen na factuurdatum per e-mail of per aangetekend schrijven aan Party Professionals ter kennis te worden gebracht.  Na deze datum worden de facturen in ieder geval als definitief beschouwd, en kan er geen rekening meer gehouden worden met laattijdige protesten of betwistingen.

Het melden van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling uit te stellen noch op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk.

21. Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden worden standaard vastgesteld op 14 dagen na factuurdatum,  tenzij anders overeengekomen.

22. Niet-betaling

In geval van niet-betaling op vervaldatum zijn er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling volgende kosten verschuldigd aan Party Professionals:

20% schadevergoeding op factuurbedrag excl. BTW met een minimum van 250,00 Euro

Administratieve kost van 50,00 Euro

Nalatigheidsintresten, te rekenen vanaf vervaldatum

23. Annulering

In geval van annulering door de klant wordt 40% van de totale projectprijs (prijs op bestelbon) in

rekening gebracht.  Alle annuleringen dienen schriftelijk gemeld te worden aan Party Professionals, en dit per e-mail of per aangetekende brief.

De Klant zal steeds integraal gehouden zijn tot terugbetaling aan Party Professionals van alle aanvullende kosten en schade die volgen uit de annulering door de Klant.

Het is Party Professionals steeds mogelijk haar werkelijke schade terug te vorderen vanwege de Klant, indien deze meer dan 40% van de totale projectprijs zou bedragen.

24. Vergunning

Indien voor de opbouw van een bepaald product een vergunning vereist is, dan is de opdrachtgever verantwoordelijk om de nodige vergunning te voorzien. Deze zal op eerste verzoek, of op vraag van Party Professionals bv, dienen te worden voorgelegd, dan wel schriftelijk te worden bevestigd dat de noodzakelijke vergunning is bekomen. Party Professionals bv is niet verplicht met de opbouw te starten vooraleer de nodige vergunning werd verleend

25. Overmacht

In geval van overmacht hebben zowel Party Professionals als de Klant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de Klant een regeling te treffen zonder hierbij een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende gevallen worden als overmacht beschouwd, zonder limitatief of exhaustief te zijn: elektriciteits-of  telecommunicatiestoornissen, natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out en interventie door de overheid. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen  verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken.

26. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Klant worden in het klantenbestand van Party Professionals opgenomen en verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het Klantenbeheer en de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zullen enkel en alleen worden aangewend door Party Professionals en niet  aan derden worden doorgegeven. Door de bepalingen onder de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, stemt de Klant in met het gebruik van de gegevens overeenkomstig de hierboven beschreven voorwaarden. De Klant kan zijn recht van toegang, verbetering en verzet omtrent zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen bij de verantwoordelijke voor de verwerking: Party Professionals bv, Leuvensebaan 85, 3220 Holsbeek.

27. Beeldmateriaal

Zonder uitdrukkelijk tegenbericht, gaat de Klant akkoord dat Party Professionals beeldmateriaal mag gebruiken van de tenten en constructies die zij opzet, zowel tijdens de op- en afbouw als de periode hiertussen in, dit o.m. voor gebruik op sociale media of haar websites, tenzij op voorhand schriftelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

28. Betwistingen

Het Belgische recht is steeds van toepassing op de overeenkomsten gesloten met Party Professionals en de geschillen die hieruit rijzen. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.  De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit enige contractuele relatie met Party Professionals met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

29. Online raadplegen van de Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn steeds vrij te raadplegen door de Klant op www.decuber.be of www.partyprofessionals.be.